• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: wtorek, 2 marzec 2021 imieniny: Heleny, Halszki, Pawla

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


                                   Jednolity tekst po zmianach 

                                                                                       28.01.2011r , 9.05.2011r, 1.02.2012r., 6.03.2013r, 27.08.2015r

          Statut               

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Ziemia Chełmońskiego”

Załącznik  do uchwały nr.14 z dnia 27 maja 2015roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Chełmońskiego”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(Dz. U. Nr 64, poz. 427) zwanych dalej przepisami PROW, rozporządzenia Rady (WE) ustawy z 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności*,  mających na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1)wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radziejowice, Teresin, Żabia Wola , Jaktorów; Sochaczew; Rybno; Nowa Sucha.
2)opracowanie, aktualizowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR, w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin o których mowa w pkt 1;
3)ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą:
4)aktywizowanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą;5)upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, zarówno na obszarze działania stowarzyszenia, na terenie innych gmin, powiatów i województw Rzeczypospolitej Polskiej, a także w innych wybranych powiatach i jednostkach administracyjnych Unii Europejskiej” oraz poza nią;
6)rozwój edukacji na terenach wiejskich;
7)poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji; rozwoju i innowacji;
8)poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

                                                                            § 2.                                                           

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Żabia Wola
2.Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu:
„LGD Ziemia Chełmońskiego” oraz pieczęci o treści Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z adresem: 96-321 Żabia Wola ul. Warszawska 24, numeru NIP i REGON
 

§ 3.


1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2.Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 

Rozdział II

Zasady działania Stowarzyszenia


§ 4.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania;
2)wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju;
3)odnowę i rozwój wsi;
4)różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
5)tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
6)organizowanie i finansowanie:
a)przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,
b)imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody, turnieje, rajdy sportowe i inne – służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c)działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym
lub promocyjnym;
7)prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR;
8)współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
9)prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania określonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej;
10)wdrażanie projektów współpracy.
11)Nawiązywanie kontaktów z innymi podobnymi społecznie i gospodarczo organizacjami działającymi w tym systemie w Państwach Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń w stosowaniu urozmaiconych form działania LGD.
 

§ 5 .


1. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jej członków jak też osób nie zrzeszonych.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw spośród osób zrzeszonych i nie zrzeszonych.

3. Stowarzyszenie może ustalić warunki pokrycia kosztów ponoszonych  przez członków organów Stowarzyszenia w związku z ich udziałem w posiedzeniach tych organów – dot. Rozdz. IV §12 pkt.1. ppkt.2),3),4).
 

§ 6.


1.Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania jawnego.
2.Dopuszcza się tryb głosowania tajnego, na wniosek formalny  przyjęty w  drodze głosowania zwykłą większością głosów.
3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia


§ 7.


1.Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1)spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
2)działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi poparcie innego  członka Stowarzyszenia działającego  na obszarze  LSR

2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również osoby prawne w tym Jednostki Samorządu
Terytorialnego, które złożą deklarację członkowską.
3. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa popełnione umyślnie.

 

§ 8.

1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)   osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL oraz rekomendację innego członka Stowarzyszenia i oświadczenie o niekaralności.

b)   osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.§ 9.1. Do zadań Członka Stowarzyszenia należy:
1) propagowanie celów Stowarzyszenia i aktywne uczestniczenie w realizacji tych celów;
2) przestrzeganie postanowień Statutu;
3) czynny udział w Walnych Zebraniach Członków;
4) opłacanie składek członkowskich.

5)Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać czynny udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

 


§ 10.

 

1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)   pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)   śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)   wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres 1 roku

b)   postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)   skazania osoby fizycznej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.   Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


§ 11.1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały Zarządu o wykluczeniu.
2.Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12.1.Władze Stowarzyszenia stanowią:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady i Zarządu,
Rady i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa  3 lata.
 


§ 13.

 

1.   Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą  większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.   Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.§ 14.


1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.


2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia o terminie zebrania, miejscu oraz porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listem poleconym lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.


3. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.


4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Radę i Zarząd.


5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)akceptacja LSR i jej ewentualne zmiany;
2)uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
3)z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2, wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej ( bez określenia funkcji);
4)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR;
5)udzielanie absolutorium Zarządowi;
6)uchwalanie zmian w Statucie;
7)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji lub wystąpienie Stowarzyszenia z organizacji;
8)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
9)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
10)opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów PROW;
11)podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.


6.  W pierwszym terminie  Walnego Zebrania   Członków podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie, powołania i odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W drugim terminie  Walnego Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany w Statucie,  powołania  i odwołania  członków  Rady, Zarządu i komisji Rewizyjnej  oraz  rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga  zwykłej większości  głosów  członków  uczestniczących w zebraniu.

 

§ 15.


1.Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków Stowarzyszenia.
2.Wybór i odwołanie członków Rady następuje zgodnie z zapisami §4 Regulaminu Pracy Rady.
3.Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4.Rada składa się z 6 do 22 osób w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 4 do 20 członków
5.Rada na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
6.Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju.
7.Decyzje podejmowane przez Radę zapadają zwykłą większością głosów.
8.Posiedzenia rady odbywają się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 


§ 16.
 


1. Zarząd składa się z Prezesa, i  Wiceprezesa  , Skarbnika, Sekretarza oraz co
najmniej 4 i nie więcej niż 14 członków.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu zobowiązany jest do wyboru w głosowaniu jawnym Prezesa, i Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza.
3.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie.

 4.Wskazane jest aby członkowie Zarządu spełniali następujące wymogi:
1)posiadali wykształcenie wyższe lub średnie;
2)ukończyli szkoły, szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
3)legitymowali się doświadczeniem w strukturach podmiotu rekomendującego projekty do realizacji;
4)uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

5. Do kompetencji Zarządu należy:
1)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) opracowywanie i realizacja LSR;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
5) przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
8) ustalanie struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
9) ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia.

10) ustalenie warunków pokrycia kosztów ponoszonych przez członków organów Stowarzyszenia w związku z udziałem w posiedzeniach tych organów – dot. Rozdz. IV §12 pkt.1. ppkt. 2),3),4).
6. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, prowadzi prace
organizacyjne i przygotowawcze.

7.Prezes organizuje prace Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

8.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

9. Zarząd może upoważnić Prezesa lub wyznaczyć pełnomocnika do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia.

10.Członek Zarządu ma prawo do przekazania osobie pełnomocnictwa do czynnego reprezentowania podczas posiedzeń Zarządu.

 

§ 17.


1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i do 4 członków spośród członków Stowarzyszenia Gmin LGD.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Wskazane jest aby członkowie Komisji Rewizyjnej spełniali następujące wymogi:
1) posiadali wykształcenie wyższe lub średnie;
2) ukończyli szkoły, szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
3)legitymowali się doświadczeniem w strukturach podmiotu rekomendującego projekty;
4)uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
c) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 e) przeprowadzenie raportu  ewaluacyjnego w tym oceny realizacji  i aktualizacji  LSR.

Rozdział V

Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia


§ 18.


1. Podmioty wymienione w § 7 ust.1 pkt.2 Statutu  mają prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia .
2. Rekomendacje powinny być składane na piśmie  do biura  Stowarzyszenia co najmniej 3 dni przed datą Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.
3.Rekomendacja powinna zawierać:
1) dane członka  rekomendującego;
2)imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w § 16 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 3  Statutu;
3)nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata;
4)oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;
4.Do rekomendacji powinien być dołączony życiorys kandydata.

5.Zarząd albo (w przypadku wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia) Komitet
Założycielski, sprawdzi kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia
przez kandydatów wymogów formalnych określonych w § 16 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 3 i 5Statutu.
6.Utrata rekomendacji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt.2, oraz odwołanie przez Walne Zebranie Członków, śmierć i pisemna rezygnacja członka władz Stowarzyszenia wymienionych w § 12 ust.1 pkt 2 -4 złożona Zarządowi, powodują utratę członkostwa w danym organie Stowarzyszenia.
7.W razie zmniejszenia się liczebności składu osobowego władz Stowarzyszenia, wymienionej w § 12 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd może zwołać  Walne Zebranie Członków w celu jej uzupełnienia.

Rozdział VI

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 19.


1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, oraz ofiarności publicznej.
2.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3.Zabronione jest:
1)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2)przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3)wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4)zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 20


1.Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

* zmiany z dnia 27.08.2015 r. 

 

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY