• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: czwartek, 25 luty 2021 imieniny: Wiktora, Cezarego

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


 Proces tworzenia LSR:

 

Lokalna Strategi Rozwoju

 

Prezentacje, które powstawały na poszczególnych etapach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego”

 

do pobrania :

Prezentacja LSR na Walne Zebranie Członków 14.12.2015r.

Podsumowanie Konsultacji Społecznych

Konsultacje społeczne

 

LGD „Ziemia Chełmońskiego” zaprasza do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), to dokument, w którym zawarte są cele, kierunki i sposoby działania mające przynieść rozwój danego obszaru. Dzięki niej diagnozowane są szanse i zagrożenia, określane plany na przyszłość oraz wyznaczniki ich realizacji. Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” przystąpiła właśnie do opracowywania nowej LSR i zaprasza wszystkich mieszkańców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin (Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Mszczonów, Nowa Sucha, Radziejowice, Rybno, Sochaczew, Teresin i Żabia Wola), do współtworzenia wizji rozwoju ich terenów. Udział lokalnych społeczności jest niezwykle istotnym elementem określania potrzeb i problemów danego obszaru oraz formułowaniu celów i kierunków przedsięwzięć. Nikt tak, jak mieszkańcy nie wie przecież, co jest siłą ich gminy, a co wymagałoby jeszcze poprawy. Właśnie dlatego zależy nam na Państwa obecności i opinii podczas konsultacji społecznych, które rozpoczną się w drugiej połowie września. Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, w której będzie się ono odbywać, a w szczególności przedstawicieli organizacji, władz samorządowych oraz przedsiębiorców. Każdorazowo zaprezentujemy Państwu dotychczasowe działania naszego Stowarzyszenia oraz istotę inicjatywy Leader, a także diagnozę obszaru Ziemi Chełmońskiego. Wszystko po to, by potem wspólnie łatwiej było nam przeprowadzić analizę SWOT danej gminy. Liczymy na Państwa propozycje dotyczące kierunków przyszłych działań LGD, przedstawienie lokalnych problemów wymagających wsparcia finansowego w nowej perspektywie.

 

Plan włączenia społeczności w tworzenie LSR 2014-2020

 

Stowarzyszenie „LGD Ziemia Chełmońskiego” w 10 gminach z  województwa mazowieckiego zachodniego będzie przygotowywać Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020.
Poszczególne etapy przygotowania  LSR zostaną rozłożone  w czasie  tj. od lipca 2015r. do grudnia 2015r..W każdej z Gmin zostanie zorganizowane po jednym spotkaniu aktywizacyjnym oraz spotkania grupowe, warsztatowe w poszczególnych gminach zgodnie z harmonogramem.
 
W procesie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju zapewniony zostanie  udział czterech sektorów: publiczny, społeczny, gospodarczy oraz mieszkańcy. 
 
Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zakłada kilka elementów tj. 
- przygotowanie LSR 
 
Pierwszym etapem w formułowaniu strategii będzie  zgromadzenie materiałów dotyczących uwarunkowań  oraz specyfiki obszaru LGD. LSR ma być wyrazem wielopłaszczyznowości  i spójności obszaru LGD.  Współfinansowana ona  będzie w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przez cały okres przygotowania LSR będzie utrzymanie zatrudnienia minimum  1,5 etatu w biurze LGD gdzie przez cały czas pracownicy zapewnią obsługę mieszkańców obszaru objętego LSR jak również aktywne prowadzenie strony internetowej przez co będzie ułatwiony kontakt a informacje na bieżąco aktualizowane.
 
 
Następnie na obszarze LGD zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Działania realizowane w trakcie przygotowania LSR:
 
a) Spotkania organizacyjne  dla koordynatorów terenowych (1 spotkanie) podczas którego odbędzie się szkolenie z przygotowania, analizowania  i prowadzenia konsultacji niezbędnych do skutecznego zbudowania LSR. Grupa robocza opracuje ankietę, która posłuży do zbadania potrzeb, problemów oraz wskazania priorytetowych działań.
b) Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców (10 – spotkań po 1 w każdej z Gmin)  podczas których zostaną zdefiniowane potrzeby, problemy oraz wskazane cele wraz z ustalonymi dla nich  priorytetami. Część ta zostanie określone przy udziale reprezentantów  4 sektorów biorących udział w  spotkaniach konsultacyjnych w poszczególnych gminach, odbywających się zgodnie z harmonogramem ( załącznik nr 8 do wniosku).
Metody pracy: ankieta, dyskusja z moderatorem, analiza SWOT
c) Spotkania podsumowujące dla mieszkańców (2 spotkania) podczas których na podstawie analizy zebranych informacji  zostaną przedstawione rozwiązania stanowiące sposób realizacji LSR wraz z  sformułowaniem wskaźników realizacji i identyfikacji grup docelowych dla poszczególnych celów/przedsięwzięć określonych w LSR. 
Metody pracy: dyskusja z moderatorem, analiza ankiet, praca z dokumentami    
strategicznymi członków stowarzyszenia (gminy, przedsiębiorcy, organizacje ngo),   
głosowanie
d) Konsultacje społeczne za pośrednictwem formularza zgłoszenia uwag, które będą  
przeprowadzone przez biuro LGD
Metody pracy: informacja wywieszona na tablicach  ogłoszeń w poszczególnych   
gminach oraz stronie www.ziemiachelmonskiego.pl
 
 
2. Sposób doboru podmiotów uczestniczących w poszczególnych etapach przygotowania LSR: 
 
- do współpracy z terenu poszczególnych gmin zostaną zaproszeni członkowie Stowarzyszenie reprezentujących każdy z 4 sektorów ( łącznie 10 koordynatorów lokalnych) .
- na spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach zostanie zapewniony udział co najmniej jednego reprezentanta z każdego sektora biorącego udział w tworzeniu LSR

 

3. Narzędzia  komunikacji, za pomocą których LGD zamierza dotrzeć do danej grupy 
podmiotów na swoim terenie.
 
Gazety lokalne w poszczególnych gminach ( co najmniej 8 gazet) , lokalne rozgłośnie radiowe  ( co najmniej 3 rozgłośnie) portale internetowe: strona LGD Ziemia Chelmońskiego oraz 10 stron gminnych , inne sposoby komunikacji : serwer SMS do mieszkańców, telebim zewnętrzny, newsletter informacja na sołeckich tablicach ogłoszeń, w szkołach, urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy, pisemne zaproszenia do przedsiębiorców,  organizacji pozarządowych, ogłoszenia parafialne.
 
4.Określenie roli ekspertów w przygotowaniu LSR 
 
- przeszkolenie grupy roboczej do budowy LSR
- przeszkolenie organów decyzyjnych 
 
5 Harmonogram przygotowania  pracy nad LSR:
 
- sierpień 2015:
a) wyłonienie koordynatorów lokalnych, przygotowanie spotkań 
 
- wrzesień, październik 2015:
a) przeprowadzenie spotkania organizacyjnego dla koordynatorów lokalnych, 
b) przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych, 
c)przeprowadzenie sesji wyjazdowej,
d) spotkania – sesje wyjazdowe łącznie 13 spotkań, przewidywany czas trwania jednego spotkania co najmniej 3 h, przewidywana liczba uczestników co najmniej 15 osób, analiza wniosków i postulatów zgłoszonych podczas spotkań.
 
 
- listopad, grudzień 2015:
a) przygotowanie projektu dokumentu LSR,
b) opublikowanie projektu dokumentu do konsultacji społecznych z mieszkańcami,  
c) wyciągniecie wniosków z ewentualnych uwag z konsultacji, naniesienie poprawek z uzasadnieniem przygotowanie dokumentu LSR,  
d) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie wdrożenia LSR na lata 2014-2020.
 

 

Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR

Przygotowując LSR na lata 2014-2020, Stowarzyszenie LGD "Ziemie Chełmońskiego"  zastosowuje różne sposoby informowania poszczególnych interesariuszy o spotkaniach poświęconych analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w 10 gminach. Kanały komunikacji, które wykorzystuje LGD to:                                                                
- dystrybucja informacji poprzez gazety lokalne w poszczególnych gminach
- lokalne rozgłośnie radiowe (radio Bogoria, radio Fama, portal internetowy www.zyroskop.info.pl)
- portale internetowe urzędów oraz jednostek organizacyjnych gmin ( 10 stron www + towarzyszące jednostki)
- system powiadamiania mieszkańca SMS (Gmina Mszczonów, Gmina Baranów)
- newsletter gminny wysyłany on –line przez Gminę Mszczonów
- tablice w urzędzie gmin,  jednostkach organizacyjnych,  sołectwach
- pisemnie zaproszenia  (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe)
- wysyłanie e-maili  do organizacji pozarządowych, przedsiębiorców z danego terenu
- słupy ogłoszeń w gminach
- zebrania, spotkania w gminach, sesje Rad Gmin
- telebimy zewnętrzne (Gmina Mszczonów)
- ogłoszenie parafialne

- we wrześniu i październiku na terenie 10 Gmin dołączaliśmy się do imprez towarzyszących z namiotem promocyjnym LGD gdzie można było wypełnić ankietę, uzyskać informację odnośnie tworzenia LSR ( dożynki w Mszczonowie, Żabiej Woli, Radziejowicach, Święto Kukurydzy

- pudełka  z ankietami do wypełnienia na terenie 10 Gmin ponad 600 ankiet wróciło do biura LGD 

  Nazwa Gminy  Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Planowany program spotkania
         
1 Baranów Filia Gminnej Biblioteki w Kaskach   ul. Królewska 44              96-314 Baranów 15.10.2015  godzina 16.00 Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
2 Grodzisk Mazowiecki Urząd Miejski w Grodzisku Maz. Ul. T. Kościuszki 32         05-825 Grodzisk Mazowiecki 15.10.2015  godzina 13.005-825 Grodzisk Mazowiecki Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
3 Jaktorów Urząd Gminy w Jaktorowie   ul. Warszawska 33   96-313 Jaktorów 13.10.2015  godzina 16.00n:yes'>   96-313 Jaktorów Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
4 Mszczonówaw Urząd Miejski w Mszczonowie           Pl. Piłsudskiego 1     96-320 Mszczonów 13.10.2015   godzina 13.00 Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
5 Nowa Sucha Gminny Ośrodek Kultury Nowa Sucha 59 a           96-515 Nowa Sucha 14.10.2015   godzina 16.00 Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
6 Radziejowice Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10         96-325 Radziejowice 15.10.2015 godzina 19.00 Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
7 Rybno Ochotnicza Straż Pożarna  ul. Długa 4  96-514 Rybno 14.10.2015 godzina 13.00 Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
8 Sochaczew Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew 08.10.2015 godzina 17.00 Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
9 Teresin Urząd Gminy Teresin  ul. Zielona 20               96-515 Teresin 14.10.2015 godzina 19.00 Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
10 Żabia Wola Dom Kultury w Żabiej Woli  ul. Warszawska 27  96-321 Żabia Wola 13.10.2015 godzina 19.00 Spotkanie z udziałem lokalnej społeczności  z uwzględnieniem członków lub podmiotów, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, metody pracy w społeczności,  zasady budowania Lokalnej Strategii Rozwoju, konsultacje społeczne poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR w ramach PROW 2014-2020.
         

 

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY