• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: czwartek, 25 luty 2021 imieniny: Wiktora, Cezarego

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


Procedura organizacji naboru oraz wyboru wniosków:

 

a) Organizacja naboru wniosków, oceny oraz  wyboru operacji1.    Opracowanie i rozpowszechnianie informacji przez LGD Ziemia Chełmońskiego o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji zgodnych z LSR i  przyjętymi przez LGD lokalnymi kryteriami wyboru operacji w danym roku.


2.    Ustalenie z instytucjami wdrożeniowymi terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy.


3.    Opracowanie treści ogłoszenia o naborze wniosków:


- Treść ogłoszenia winna zawierać: nazwę LGD, cel i zakres pomocy, termin i miejsce składania wniosków, kryteria wyboru, zakres  tematyczny  lub minimalne kryteria  wyboru operacji w celu  efektywnego  realizowania  LSR  biorąc pod uwagę  dotychczasowy stopień realizacji wskaźników, wysokość pomocy na poszczególne działania, limit dostępnych środków, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, informację gdzie można pobrać wzór wniosku i uzyskać informacje szczegółowe.


- Dostępność  wzoru wniosku w biurze LGD w formie papierowej oraz na stronie internetowej LGD.


4.    Przeprowadzenie kampanii informacyjnej przez LGD- zamieszczenie informacji o terminie naboru na stronie stowarzyszenia, na tablicy ogłoszeń przed biurem LGD i w każdej z gmin obszaru. Kampania informacyjna prowadzona jest na miesiąc przed rozpoczęciem naboru i min. przez dwa tygodnie po naborze.


5.    Proces przyjmowania wniosków oraz doradztwo w zakresie prawidłowego przygotowania wniosku w biurze LGD.


a)    Wnioski przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie LGD od 14- 20 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków.


b)    Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy Biuro LGD (tj. osoba upoważniona) potwierdza jego przyjęcie lub wydaje potwierdzenie jego złożenia –zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej strategii.


c)    Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony po terminie nie jest rozpatrywany ale jest przekazywany wraz z dokumentacją do Instytucji  Wdrażającej.


6.    Przygotowanie przez Biuro LGD listy zgłoszonych wniosków o przyznanie pomocy.


7.    Przekazanie członkom Rady kopii złożonych wniosków min.10 dni przed terminem posiedzenia Rady, w celu zapoznania się z treścią wniosków.


8.    Rada zbiera się między 14-21 dniem od dnia zakończenia naboru wniosków i ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznej  zgodności operacji z LSR i zgodności z lokalnymi kryteriami. Każdy z członków Rady ma prawo do oceny wszystkich wniosków z pominięciem tych które zostały złożone z terenu jego gminy oraz przy zachowaniu postanowień §18 pkt. 2 Regulaminu Rady.


9.    Po wypełnieniu przez członków Rady  kart ocen powołana Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość wypełnienia kart oraz podlicza przyznane punkty. Następnie z uzyskanych wyników tworzy stosowne listy wniosków:


a)    niewybranych:


•    odrzuconych po ocenie formalnej;
•    niewybranych z powodu nieosiągnięcia minimalnej liczby dostępnych punktów, niezgodności z LSR lub z tematem naboru;


b)    wybranych:


•    wybranych do wysokości limitu dostępnych środków

10.    Wnioski wybrane ponad limit dostępnych środków mogą skorzystać z odblokowanego dofinansowania w przypadku rezygnacji przez beneficjenta bądź odmowy przyznania środków na dofinansowanie przez UM i ARiMR.


11.    Rada podejmuje uchwałę zatwierdzającą ostateczny kształt sporządzonych list.


12.    Biuro LGD następnego dnia roboczego po posiedzeniu Rady zawiadamia beneficjentów telefonicznie lub mailowo o niewybraniu ich wniosków do finansowania, jak również o szczegółach procedury odwoławczej.


13.    Niezwłoczne po zawiadomieniu wnioskodawców których operacje nie zostały wybrane do finansowania biuro powiadamia wszystkich  beneficjentów o wynikach pracy  Rady  drogą pocztową.

 
14.    Wnioskodawcy, których wnioski po ocenie Rady zostały ocenione negatywnie i nie zakwalifikowały się do finansowania, mają możliwość odwołania się od decyzji Rady w ciągu 7 dni roboczych od zamieszczenia informacji na stronie LGD, jak również telefonicznego lub mailowego zawiadomienia ich o wynikach naboru. Beneficjent składa odwołanie na piśmie w biurze stowarzyszenia. Szczegółowy opis procedury odwoławczej jest zawarty w rozdziale 9  pkt.C


15.    Przy zachowaniu terminu 7 dni na procedurę odwoławczą Rada zbiera się ponownie aby rozpatrzyć zgłoszone odwołania oraz w razie konieczności weryfikuje sporządzone listy.  


16.    Decyzje Rady podjęte w ramach procedury odwoławczej są ostateczne.


17.    Przekazanie wymaganej dokumentacji wraz z wnioskami do właściwej  jednostki wdrażającej  następuje  nie później,  niż 45 dni od  upływu terminu naboru wniosków.

Szczegóły przygotowania informacji o naborze wniosków oraz inne wymogi związane z procedurą naboru i oceny wniosków będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
(Dz.U. nr 138 poz. 868)
Ponadto szczegółowy tryb postępowania oraz procedury pracy Rady reguluje Statut i Regulamin pracy Rady.
b) Procedura wyboru operacji przez członków Rady LGD


1.    Rada LGD Ziemia Chełmońskiego jest organem dokonującym wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR.

2.    Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego, będący załącznikiem nr 3 do niniejszej strategii.

3.    Do kompetencji Rady należy:


•    wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej LSR,
•    sporządzanie list dotyczących wyboru operacji i podejmowanie uchwał w tej sprawie,
•    przekazywanie dokumentacji z naboru operacji do biura Stowarzyszenia  w celu przesyłania jej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
•    rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady.
Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały wybrane do finansowania bądź zostały odrzucone, mają prawo do odwołania w terminie 7 dni od poinformowania ich o decyzji Rady w sprawie wyboru operacji. Rada zbiera się między 7-14 dniem w celu rozpatrzenia odwołań i ogłoszenia ostatecznej decyzji,
•    coroczne przekazywanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

4.    Wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania  „Ziemia Chełmońskiego” dokonywany jest przez Radę na podstawie jawnych  i obiektywnych kryteriów zawartych w LSR.

5.    Decyzja w sprawie wyboru operacji do finansowania jest podejmowana w formie uchwały Rady.
Treść uchwały musi uwzględniać informacje o :


a)    wnioskodawcy operacji (imię, nazwisko lub nazwę),
b)    tytule operacji zgodnym z tytułem podanym we wniosku, „wraz z indywidualnym oznaczeniem sprawy nadanym przez LGD”,
c)    dostępności środków w ramach operacji.
d)    kwocie  pomocy o jaką ubiegał się Wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku,
e)    przejściu oceny formalnej
f)    wynikach głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR,
g)    wynikach głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD
h)    finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji.
i) numerze identyfikacyjnym nadanym przez ARiMR

6.    Głosowania są jawne. Decyzje są podejmowane przez Radę zgodnie z zasadą demokratyczności: na zasadzie wymaganego regulaminem quorum, podporządkowaniu się woli większości i poszanowaniu praw innych członków oraz zachowaniu bezstronności w podejmowaniu decyzji.

7.    Z procedury wyboru operacji wyłączony jest każdy członek Rady Stowarzyszenia, który ubiega się o wybór operacji, lub reprezentuje podmiot ubiegający się o wybór operacji, zamieszkuje lub pracuje na terenie gminy z której składany jest wniosek , jak również Radny reprezentujący gminę na terenie której realizowany będzie projekt.

8.    W przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne w procedurze wyboru operacji nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z tą osobą do drugiej linii, ani małżonek tej osoby.

9.    Sprawdzenie zgodności formalnej zgłoszonych operacji następuje poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej dla każdej operacji. Wypełnienie Karty Oceny Formalnej dokonuje się poprzez umieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu formularza. Pracownicy biura wypełniają kartę w pkt.1-3 natomiast pkt.4 wypełnia członek Rady. W przypadku stwierdzenia niezgodności formalnej dla danej operacji tj.w przypadku nie spełnienia choć jednego kryterium wniosek zostaje odrzucony.

10.    Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje:


1)    głosowanie w sprawie oceny formalnej
2)    głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR oraz
3)    głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

11.     Głosowanie nad oceną zgodności operacji z LSR odbywa się poprzez wypełnienie kart ocen , wydanych przez członków komisji skrutacyjnej. Każda karta oceny zgodności operacji z LSR musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez członka Rady w wyznaczonym do tego miejscu.


12.    Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli   zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:


1)    na karcie brakuje nazwiska i imienia oraz  podpisu członka Rady,
2)    na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numer identyfikacyjny wniosku, imię  i  nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, nazwy projektu),
3)    Pozostawienie bez skreślenia lub zakreślenia jednej z opcji sformułowania: „Głosuję za UZNANIEM/ NIEUZNANIEM operacji za zgodną z LSR”

13.    Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem.

14.    Znaki „X”  winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.

15.    Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez wstawienie krzyżyka przy minimum jednym celu szczegółowym zawartym w karcie oceny zgodności operacji z LSR  oraz skreślenie lub zakreślenie jednej z opcji sformułowania: „Głosuję za UZNANIEM/ NIEUZNANIEM operacji za zgodną z LSR”.  W przypadku naboru tematycznego głos oddaje się poprzez wstawienie krzyżyka przy minimum jednym celu szczegółowym zawartym w karcie oceny zgodności operacji z LSR  oraz skreślenie lub zakreślenie jednej z opcji sformułowania: „Głosuję za UZNANIEM/ NIEUZNANIEM operacji za zgodną z tematem naboru”.

16.    Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny jeżeli zwykła większość głosów została oddana za zgodność z LSR przy uwzględnieniu oceny formalnej.


17.    Wyniki głosowania ogłasza Komisja Skrutacyjna.


18.    Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu tabeli zawartej w „Karcie oceny operacji” dla każdego działania. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.


19.    W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „suma punktów” została obliczona poprawnie.


20.    W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień  i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.


21.    Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny ( z zachowaniem przypadków-patrz pkt.7 i 8)


22.    Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD dokonuje się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach ocen  w pozycji „suma punktów” i dzieli przez liczbę uprawnionych do głosowania.


23.    Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji: „Małych projektów” to osiągnięcie minimum 50% max. liczby dostępnych punktów, „Tworzenie i rozwój miko przedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”- to osiągnięcie minimum 30% maksymalnej liczby dostępnych punktów. W stosunku do operacji „Odnowa i rozwój wsi” minimum wymagane do wyboru operacji to 30% maksymalnej liczby dostępnych punktów.


24.    W sytuacji gdy w ocenie projektów liczba punktów jest jednakowa a limit środków dostępnych dla tych projektów nie pozwala na sfinansowanie wszystkich, Przewodniczący Posiedzenia Rady zarządza dodatkowe głosowanie jawne. O wyborze wniosków decyduje liczba  głosów oddanych „za” projektem. W wypadku ponownego uzyskania równej liczby głosów wybiera się projekt który został wcześniej przyjęty przez pracownika biura (decyduje data, godz.-adnotacja na wniosku)”.


25. Wyniki głosowania ogłasza Komisja Skrutacyjna.


26.  Na podstawie wyników głosowań w sprawie oceny operacji sporządza się listy operacji:


a)    a)odrzuconych przez Radę w ramach oceny formalnej
b)    b)wybranych do finansowania (do wysokości limitu)
c)    c)niewybranych do finansowania (tj. wniosków które nie są zgodne z LSR, nie uzyskały wymaganego minimum punków lub są niezgodne z tematem naboru).
c) Procedura odwołania się wnioskodawców od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji.

Wnioskodawca ma możliwość odwołania się od decyzji Rady w przypadku gdy wniosek nie został wybrany do finansowania bądź został odrzucony.
W związku z tym procedura jest następująca:
1.    Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny Rady następnego dnia roboczego po posiedzeniu Rady.
2.    Wnioskodawca ma 7 dni od daty zawiadomienia, na złożenie odwołania od decyzji Rady w ramach procedury odwoławczej.
3.    Po upływie terminu odwołań w ciągu 7 dni roboczych zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie Rady, która analizuje  złożone odwołania.
4.    Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady w sprawie odwołań w razie konieczności weryfikuje się sporządzone listy.
5.    Wymaganą dokumentację z wnioskami przesyła się niezwłocznie do Instytucji  Wdrażającej w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od dnia zakończenia procedury naboru wniosków.

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY