• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: czwartek, 15 kwiecień 2021 imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


„Perełki Ziemi Chełmońskiego” wyłonione

W 30 czerwca w siedzibie GCI w Mszczonowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu „Perełki Ziemi Chełmońskiego” organizowanego przez LGD „Ziemia Chełmońskiego”. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy konkursu oraz przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania z Żabiej Woli – prezes Witold Czuksanow, kierownik biura Dorota Tyszkowska, Małgorzata Warcaba z biura LGD oraz Magdalena Podsiadły z GCI. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia przez Witolda Czuksanowa celów konkursu, którymi były m.in. promocja i popularyzacja w mediach obszaru objętego działaniem LGD „Ziemia Chełmońskiego” poprzez ukazanie szerszemu gronu odbiorców lokalnej tradycji, historii regionu, dziedzictwa kulturalnego, a także ciekawostek związanych z lokalną kuchnią, ginącymi zawodami oraz wyjątkowymi ludźmi zamieszkującymi w regionie, a także zwiększenie zainteresowania dziennikarzy tematyką lokalną oraz przedstawienie walorów przyrodniczych i turystycznych regionu. Konkurs przeznaczony był dla osób dorosłych, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Autorzy konkursu nie ograniczyli inwencji twórczej uczestników, wobec czego praca mogła mieć formę zarówno artykułu prasowego, audycji radiowej czy też programu lokalnej telewizji. Każdy też z uczestników mógł zgłosić dowolną liczbę prac, musiały one jednak zostać wcześniej opublikowane. Łącznie w szranki konkursowe stanęło dziewięć prac nadesłanych przez pięciu autorów.
Następnie głos zabrał przewodniczący jury konkursu Tadeusz Sułek, dyrektor ds. promocji i rozwoju oraz dziennikarz Tygodnika „Życie Żyrardowa”. Obok niego w skład jury weszli jeszcze Arkadiusz Kopczewski, dziennikarz Radia RSC oraz Rafał Wasilewski, dziennikarz Merkuriusza Mszczonowskiego. Przewodniczący jury przybliżył krótko zebranym tematykę prac konkursowych, podsumował sam konkurs i jego rezultaty, a następnie dokonał oficjalnego ogłoszenia wyników. I tak nagrodę główną (bon Sodexo o wartości 1000 zł) jury postanowiło przyznać Piotrowi Dymeckiemu za pracę - „Legendy, tajemnice, rzeczy dziwne i ciekawe”. Jury w swoim werdykcie podkreśliło, iż nagrodzona praca stanowić może prawdziwe kompendium wiedzy o lokalnej historii, folklorze oraz o miejscowych opowiadaniach, legendach, ale też o zdarzeniach stricte historycznych oraz o postaciach i ludziach, którzy budowali miejscowe dziedzictwo kulturowe. Z pewnością też dzięki niej wielu mieszkańców Mszczonowa i okolic mogło dowiedzieć się o niezwykle interesujących aspektach historii związanej z ich małą ojczyzną. Piotr Dymecki okazał się także autorem, który nadesłał na konkurs największą ilość prac, bo aż 4. I jak mówił przewodniczący jury wszystkie one wymagały ogromnego nakładu pracy historycznej i kronikarskiej, zgromadzenia rozległej wiedzy na temat lokalnej historii oraz pamiątek, a często fizycznego odnalezienia ostatnich żyjących świadków opisywanych wydarzeń czy też udokumentowania lub uchronienia od zapomnienia faktów istotnych dla lokalnego dziedzictwa.
Jury przyznało także trzy wyróżnienia (bony Sodexo o wartości 250 zł). Powędrowały one do: Elżbiety Abramczuk–Kalinowskiej za reportaż antenowy p.t. „Chełmoński obecny. Pamięć o mistrzu” – niezwykle ciekawy i pomysłowy sposób przedstawienia tego jak mistrza widzą i co o nim potrafią powiedzieć współcześni mieszkańcy „Ziemi Chełmońskiego”, Jarosława Pięcka za wywiad z potomkiem Chełmońskiego Panem Stanisławem Austem zatytułowany „W cieniu słynnych przodków” traktujący o tym jak toczyły się losy potomków artysty i jak pamiętają go członkowie oraz do Mateusza Modraka za wspomnienie o Macieju Twardowskim, wieloletnim redaktorze naczelnym i dziennikarzu „Życia Żyrardowa”, ale także o społeczniku i miłośniku lokalnej historii.
Specjalną nagrodę za udział w konkursie w postaci wspaniałego albumu o Polesiu otrzymała także Anna Drewecka, autorka pracy, w której przedstawione zostały osobiste wspomnienia i przemyślenia związane z jej pracą jako nauczycielki na terenie, gdzie mieszkał i tworzył Chełmoński.
Dalszą część spotkania wypełnił drobny poczęstunek, który był świetną okazją do rozmowy pomiędzy autorami poszczególnych prac, wymiany doświadczeń dziennikarskich oraz do pojawienia się pierwszych, nowych pomysłów na kolejne prace związane z terenem „Ziemi Chełmońskiego”. A jak zaznaczył prezes LGD „Ziemia Chełmońskiego” Witold Czuksanow zakończony właśnie konkurs dziennikarski był pierwszym, pionierskim tego typu przedsięwzięciem związanym z popularyzacją terenu, na którym działa LGD, ale z pewnością nie ostatnim i są już plany, aby powstały kolejne jego edycje, bo ciekawych tematów z pewnością nie zabraknie. Wobec powyższego zachęcamy już dziś wszystkich lokalnych dziennikarzy, ale również amatorów i miłośników lokalnej historii oraz miejscowych ciekawostek do gromadzenia materiałów i tworzenia nowych prac mówiących o pięknie i wyjątkowym charakterze „Ziemi Chełmońskiego”.

Rafał Wasilewski

GALERIA.....


Regulamin Konkursu Dziennikarskiego „Perełki Ziemi Chełmońskiego”

§ 1

Organizatorzy
 

Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego „Perełki Ziemi Chełmońskiego" (dalej Konkurs) jest Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” obejmująca swoim zasięgiem gminy: Mszczonów, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, Teresin i Baranów, z siedzibą w Żabiej Woli, 96-321 Żabia Wolna, ul. Warszawska 24, NIP 529-175-64-02. Konkurs organizowany jest jednorazowo.

§ 2

Temat


Tematami Konkursu są:
1. Historia lokalna, tradycje i dziedzictwo kulturowe
2. Regionalne tradycje kulinarne
3. Ginące zawody
4. Ciekawi ludzie związani z regionem
5. Walory przyrodnicze i turystyczne regionu
6. Ważne dla regionu wydarzenie społeczne
Jako region rozumiemy teren, który obejmuje swoim zasięgiem LGD „Ziemia Chełmońskiego”.
 

§ 3

CelePodstawowym celem Konkursu jest promocja i popularyzacja w mediach obszaru objętego działaniem LGD „Ziemia Chełmońskiego” poprzez ukazanie szerszemu gronu odbiorców lokalnej tradycji, historii regionu, dziedzictwa kulturalnego, a także ciekawostek związanych z lokalną kuchnią, ginącymi zawodami oraz wyjątkowymi ludźmi zamieszkującymi w regionie. Celem dodatkowym jest zwiększenie zainteresowaniadziennikarzy tematyką lokalną oraz przedstawienie walorów przyrodniczych i turystycznych regionu.


§ 4
Kategorie konkursoweKonkurs wyłoni najlepszy artykuł prasowy, audycję radiową lub program stacji telewizyjnej opublikowany lub wyemitowany w czasie trwania Konkursu.
 

§ 5
Ogłoszenie KonkursuInformacje o rozpoczęciu Konkursu zostaną ogłoszone poprzez rozesłanie do redakcji informacji prasowej oraz poprzez reklamy prasowe w trzech lokalnych tytułach.


§ 6
Uczestnicy1. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni i amatorzy.
3. Przystępując do Konkursu każdy z uczestników Konkursu oświadcza, że przyjmuje do stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu.
 


§ 7
Zasady zgłaszania prac konkursowych1. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę artykułów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych
("prace konkursowe") opublikowanych lub wyemitowanych w okresie od dnia 1 lipca 2010r. do dnia 12 maja 2011 r .
2. Prace konkursowe mogą też zgłosić zespoły redakcyjne.
3. Prace konkursowe mogą być zgłaszane do dnia 13 maja 2011 r. W przypadku zgłoszeń za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
4. Prace konkursowe należy nadsyłać w zaklejonych kopertach na adres:
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
Konkurs Dziennikarski „Perełki Ziemi Chełmońskiego”,
ul. Warszawska 24, 96-312 Żabia Wola
5. Zgłoszenie powinno obejmować:
a) informacje zawierające dane autora (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy),
b) informacje dotyczące daty i miejsca publikacji lub emisji,
c) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o treści określonej w §12 niniejszego Regulaminu.
d) w przypadku artykułów prasowych:
- treść artykułu w formie elektronicznej zapisaną jako plik w programie Word lub plik formatu .txt na płycie CD,
- wydruk komputerowy lub kserokopię opublikowanego artykułu,
e) w przypadku audycji radiowych - elektroniczne nagranie audycji na płytach CD lub DVD w formacie MP3,
f) w przypadku programów telewizyjnych - nagranie programu na DVD.
6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie artykuły, audycje radiowe i programy telewizyjne polskojęzyczne w oryginale.
7. Autor lub autorzy, którzy zdobędą nagrodę główną oraz autorzy nagrodzeni wyróżnieniami wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do nagrodzonych prac konkursowych na rzecz LGD „Ziemia Chełmońskiego” w zakresie ich publikowania i rozpowszechniania na potrzeby Organizatora Konkursu.


§ 8
Zasady przyznawania nagród i wyróżnień1. Wyboru laureata oraz wyróżnionych w Konkursie dokonuje Jury Konkursu ("Jury").
2. Jury Konkursu składa się z 3 osób. Wyboru składu Jury dokonują Organizatorzy Konkursu.
3. Członkowie Jury wybierają spośród siebie Przewodniczącego Jury.
5. Spośród prac biorących udział w Konkursie i spełniających kryteria określone w §2 oraz §7 Jury Konkursu wyłania w drodze
głosowania jedną Nagrodę Główną oraz trzy Wyróżnienia. Przy wyborze prac nominowanych Jury uwzględnia kryteria warsztatowe i tematyczne.
6. Każdemu członkowi Jury przysługuje jeden głos. Głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.
7. Przewodniczący Jury wyznacza osobę, która sporządzi protokół z obrad Jury. Może to być osoby spoza grona Jury.§ 9
Nagrody1. W Konkursie jest jedna Nagroda Główna wartości 1000zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) oraz trzy Wyróżnienia, po 250 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każde.
2. Nagrodami w Konkursie są także pamiątkowe dyplomy.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników do dnia 3 czerwca 2011r. Ponadto informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do wybranych redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych.


§ 10
Postanowienia końcowe1. Nagrody uzyskane na podstawie niniejszego regulaminu nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 


§ 11
Regulamin KonkursuRegulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, 96-321 Żabia Wolna, ul. Warszawska 24 oraz na stronie internetowej www.ziemiachelmonskiego.pl
 

§ 12
Dane osobowe


Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do dołączenia do zgłaszanego do Konkursu artykułu prasowego, audycji radiowej lub programu telewizyjnego podpisanego oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmońskiego”, 96-321 Żabia Wolna, ul. Warszawska 24, przekazanych przeze mnie moich danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane są przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmońskiego”, 96-321 Żabia Wolna, ul. Warszawska 24, dla potrzeb Konkursu Dziennikarskiego „Perełki Ziemi Chełmońskiego”, a także, iż jestem uprawniony do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a dane osobowe podaję dobrowolnie.

 

Żabia Wola, dn 07.02. 2011 r.
 

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY