• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: czwartek, 15 kwiecień 2021 imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


REGULAMIN KONKURSU


§ 1


Organizator konkursu
1.    Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w 96-321 Żabia Wola, ul. Warszawska 24.
2.    Informacji dotyczących konkursu udziela Pani Jolanta Kurban-Galijew. Zapytania należy przesyłać na adres e-mail: mapainteraktywna@ziemiachelmonskiego.pl, w temacie e-maila prosimy wpisać „pytanie dotyczące konkursu”

§ 2


Termin i terminarz konkursu
1.    Konkurs trwa od 1 października do 29 listopada 2013r.
2.    Zgłoszenia przyjmowane są do ostatniego dnia trwania konkursu na formularzach stanowiących Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu.
3.    Zamknięcie konkursu ustala się na dzień 29 listopada 2013r.
4.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 grudnia 2013r.
5.    Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 6 grudnia 2013r na stronie internetowej www.ziemiachelmonskiego.pl
6.    Przewidywane są nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników konkursu w łącznej wysokości 9 000, 00 brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych brutto).
7.    Formą nagrody jest zawarcie z laureatem konkursu umowy o dzieło, której wykonanie jest przedmiotem pracy konkursowej.
8.    Na podstawie zawartej umowy o dzieło zostanie wypłacona nagroda pieniężna.
9.    Jury zastrzega możliwość innego podziału nagród jak też ich nie przyznanie, gdyby jakość prac rażąco odbiegała od oczekiwanej.
10.    Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.

§ 3


Cele konkursu
1.    Celem konkursu jest zamieszczenie na mapie interaktywnej, obejmującej teren działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” tj; Gmin Nadarzyn, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki z wyłączeniem miasta, Radziejowice, Mszczonów, Jaktorów, Baranów, Teresin, Sochaczew z wyłączeniem miasta, Nowa Sucha i Rybno obiektów:
a.    sakralnych
b.    przyrodniczych
c.    kulturowych
d.    turystycznych
e.    gastronomicznych
f.    rekreacyjno-sportowych
           oraz prezentujących je galerii zdjęć.
2.    Przed rozpoczęciem wprowadzania obiektów należy sprawdzić czy obiekt nie występuje na mapie interaktywnej.
3.    Jury konkursu będzie oceniało liczbę wprowadzonych obiektów oraz jakość i sposób ich prezentacji (opis oraz dołączone zdjęcia) na mapie.

§ 4


Zasady dotyczące wprowadzania obiektów
1.    Do mapy interaktywnej wchodzimy poprzez stronę www.ziemiachelmonskiego.pl

2.    Następnie przyciskamy panel „Mapa interaktywna”
3.    Przechodzimy w „Galerię internautów”.
4.    Klikamy „Dodaj galerię”.
5.    Akceptujemy regulamin zawarty na stronie LGD.
6.    Przechodzimy do „Galerii” i wypełniamy wszystkie pola. W miejscu „Autor galerii”, wpisujemy imię i nazwisko podane w zgłoszeniu konkursowym.

obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przechodzimy do zakładki Upload i wprowadzamy max. 3 zdjęcia.


8.    Wprowadzone obiekty ukażą się na mapie interaktywnej po ogłoszeniu wyników konkursu.

§ 5


Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
1.    Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
2.    Uczestnicy konkursu muszą być dorośli lub przedstawić potwierdzoną zgodę rodziców Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.
3.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”.
4.    Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu


ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1.    Imię i nazwisko.........................................................................................

2.    Nazwisko rodowe..................................................................................

3.    Imię ojca.................................................................................................

4.    Imię matki................................................................................................

5.    Nazwisko rodowe matki.......................................................................


6.    Data i miejsce urodzenia......................................................................

7.    Nr PESEL.............................................................................................

8.    Miejsce zamieszkania.........................................................................

9.    Nr i seria dowodu osobistego...........................................................
wydany przez
dnia


Czytelny podpis

 

Załącznik Nr 2 Regulaminu konkursu


Oświadczenie

 
Ja niżej podpisany ………………………………………….legitymujący się dowodem osobistym seria i nr ................... ..................................... wydanym przez……………………………………………………..dnia
oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za udział osoby niepełnoletniej ..........................................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, pesel)
 w Konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, dotyczącym zamieszczania obiektów na mapie interaktywnej.

 

 
. .........………………………........…………. (data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej)

 

 

 

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY