• <h3>Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III</h3> w Skułach

  Dzień szarlotki/ Projekt współpracy SMAKI III

  w Skułach
 • <h3>III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich</h3> w Radziejowicach

  III Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich

  w Radziejowicach
 • <h3>I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka</h3> Konkurs foto 2013

  I miejsce w kategorii: człowiek i jego pasja- Mariusz Sztompka

  Konkurs foto 2013
 • <h3>Dzień szarlotki 2013</h3> w Musułach

  Dzień szarlotki 2013

  w Musułach
 • <h3>Chełmonalia 2014</h3> w Kuklówce

  Chełmonalia 2014

  w Kuklówce
 • <h3>I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska</h3> Konkurs foto 2014

  I miejsce i Grand Prix w kat.życie codzienne- Katarzyna Stachurska

  Konkurs foto 2014
 • <h3>Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"</h3> 2013

  Rajd rowerowy "Śladami Józefa Chełmońskiego"

  2013
 • <h3>Chełmonalia 2013</h3> w Sochaczewie

  Chełmonalia 2013

  w Sochaczewie
 • <h3>Turniej piłki nożnej</h3> w Bartoszówce 2013

  Turniej piłki nożnej

  w Bartoszówce 2013
 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ na ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

 • <h3>ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO</h3>

  ZŁOTA JESIEŃ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

dzisiaj jest: czwartek, 15 kwiecień 2021 imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

MAPA INTERAKTYWNA

PRZEJDŹ DO MAPY

CO CIEKAWEGO W TERENIE


MAŁE PROJEKTY

Zgodnie z §5 ust.3 umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich:

 1. W terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej
 2. Najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna.

Wzór ankiety monitorującej do Urzędu Marszałkowskiego

Zgodnie z §5 ust.4 umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” Beneficjent zobowiązuje się złożyć, na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełniony formularz ankiety monitorującej, według wzoru przekazanego przez LGD

Ankieta LGD.docx

Sankcje

W przypadku nie złożenie wyżej wymienionych ankiet zgodnie z § 13 pkt 2 umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” beneficjent zwraca przyznanąĄ  pomoc w części jednego procenta pobranej kwoty pomocy. Natomiast w przypadku wezwania przez Samorząd Województwa do wypełnienia powyższego zobowiązania  i ponownego nie złożenia ankiety monitorującej zgodnie z § 12 pkt 7 wyżej wymieniona umowa o przyznanie pomocy ulegnie rozwiązaniu.

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 6 umowy przyznani pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Beneficjent zobowiązuje się do składania ankiet monitorujących w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na wzorze udostępnionym przez Samorząd Województwa, w przypadku, gdy Beneficjent realizuje operację zakwalifikowaną do typu operacji „zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki”, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna, przez 5 kolejnych lat kalendarzowych;

Wzór ankiety do Urzędu Marszałkowskiego

 

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 7 umowy przyznani pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Beneficjent zobowiązuje się do złożenia, na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełnionego formularza ankiety monitorującej, według wzoru przekazanego przez LGD.

Ankieta LGD.docx

Sankcje

W przypadku nie złożenie wyżej wymienionych ankiet zgodnie z § 13 pkt  2 umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” beneficjent zwraca przyznaną pomoc w części 1% pobranej kwoty pomocy.

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Zgodnie z § 5 ust. 3 lit. a umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  Beneficjent zobowiązuje się:a) w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej, złożyć we właściwym oddziale regionalnym wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny w oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej Agencji (…)

Wzór ankiety ARiMR pt. 7

Zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Beneficjent zobowiązuje się:2) złożenia na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełnionego formularza ankiety monitorującej, według wzoru przekazanego przez LGD.

Ankieta LGD.docx

Wczytywanie

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

ZAPRASZAMY!


BIULETYN KWARTALNY